WeChat官方微信 Chinese
Contact Us

    Address: 10th Floor, Block A, Newton International, Yangjin Road, Jinshui District, Zhengzhou City

    Tel: 0371-66683371

    E-mail: zhengzhou@ipe.ac.cn