WeChat官方微信 Chinese
Contact Us

    Address: Jinke zhihui Valley, Hongyuan Road, Jinshui District, Zhengzhou city

    Tel: 0371-66683372

    E-mail: zhengzhou@ipe.ac.cn